Aktualności

BFG gwarantuje środki z odszkodowań w całości.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W razie upadku banku lub SKOK-u nasze środki pochodzące z wypłat odszkodowań są w całości gwarantowane przez BFG.

W październiku br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Zmiana dotyczy wysokość gwarantowanych wypłat dla osób fizycznych w przypadku upadku banku lub SKOK-u.

Jest to ważna zmian z punkt widzenia wszystkich tych osób, których środki na kontach ww. instytucjach pochodzą z:

– wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

– odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.8) ).

Są one bowiem objęte ochroną gwarancyjną w CAŁOŚCI to znaczy bez ograniczenia wysokości gwarancji  do kwoty 100 tys. euro. , w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności.

Po tym terminie (trzech miesięcy) środki te i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych z przed zmiany tj. do 100 000 euro.

Aby uzyskać zwrot gwarantowanych środków na tych szczególnych zasadach trzeba samemu zgłosić się do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ze stosownym oświadczeniem oraz dokumentami.

Nowelizacji rozszerza o dodatkową gwarancję środki pochodzące również z :

  • sprzedaży domu czy mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą)
  • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • nabycia spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku
  • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku
  • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • wypłaty odprawy pieniężnej
  • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej

 

Więcej: Dz.U. 2016 poz. 996, Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności