Aktualności

Odszkodowanie za wypadki podczas wykonywania prac na placu budowy

Ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac budowlanych jest bardzo wysokie – jest to związane z częstym prowadzeniem robót na wysokości, używaniem narzędzi i maszyn zasilanych energią elektryczną oraz pracą w warunkach szkodliwych (pył, kurz, nawodniony grunt, opary farb itd.). W związku z tym, kiedy dojdzie do wypadku podczas realizacji inwestycji, najczęściej jego skutki są bardzo poważne.


Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników na budowie?

Według obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego za wszystkie działania prowadzone na placu budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Jako osoba, która pełni samodzielną funkcję w budownictwie powinien on sporządzić plan BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, na którym znajdują się informacje o strefach szczególnie niebezpiecznych. Dodatkowo jego zadaniem jest udzielanie instrukcji pracownikom, egzekwowanie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także dopilnowanie, aby wszystkie prace były wykonywane zgodnie z przepisami prawa pracy, ustawy Prawo Budowlane oraz innych dokumentów. Dlatego zgodnie z przepisami, każdy inżynier posiadający uprawnienia budowlane musi posiadać ubezpieczenie OC, które w razie wystąpienia wypadku spowodowanego zaniechaniami kierownika pokryje koszty odszkodowań dla pokrzywdzonych.

Ubezpieczenia NNW dla pracowników firm

Ponieważ wypadki przy pracy na budowach mają bardzo przykre konsekwencje – poszkodowany często ponosi obrażenia, które na długi czas wykluczają go z normalnego funkcjonowania lub powodują dożywotnie dysfunkcje organizmu uniemożliwiające wykonywanie pracy – wiele firm budowlanych decyduje się na dofinansowanie pracownikom ubezpieczeń NNW. Niestety w grupach zawodowych obciążonych tak dużym ryzykiem zawodowym składki nie są niskie. Warto jednak je odprowadzać, ponieważ w razie nieszczęśliwego zdarzenia pracownik otrzyma dodatkowe odszkodowanie za wypadek na budowie.

Odszkodowania z OC kierownika budowy i firm budowlanych


Oprócz ubezpieczenia OC, które posiada każdy kierownik budowy, najczęściej właściciele przedsiębiorstw budowlanych również podpisują umowy z zakładami ubezpieczeń, aby zabezpieczyć się przed wypłacaniem ewentualnych odszkodowań ze środków własnych. Duży wpływ na to, z czyjego ubezpieczenia zostanie wypłacone zadośćuczynienie ma to, czym spowodowane są wypadki budowlane. Należy pamiętać, że wina nie zawsze jest po stronie kierownika budowy. Po wypadku na miejscu zdarzenia pojawia się Inspekcja Pracy, której zadaniem jest zbadanie okoliczności zdarzenia i ustalenie, kto jest odpowiedzialny za zdarzenie. Pracownik, który poniósł obrażenia otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości jeśli nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji np. poprzez świadome zdjęcie szelek bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.

Odpowiednia polisa wykupiona przez pracodawcę oraz kierownika budowy jest pewnym zabezpieczeniem przed poniesieniem konsekwencji skutków nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Najczęściej wypadki z OC przy budowie są pokrywane z polisy zarządzającego wykonywanymi pracami kierownika.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności